Uw privacy

Monique Staring, werkzaam in eigen praktijk Jing River Acupunctuur, gevestigd aan De Panoven 25, 4191 GW Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
• een eventuele data lek direct aan u meld en aan de Autoriteit persoonsgegevens

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Monique Staring, uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier (niet digitaal). De bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, in dien nodig en alléén mèt uw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of fysiotherapeut.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een eventuele doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik door een waarnemer tijdens mijn afwezigheid; ook dat gebeurt alleen in overleg met u.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• Voor de financiële administratie: de factuur voor uw zorgverzekeraar bevat uw NAW gegevens en uw geboortedatum.
• Uw emailadres gebruik ik voor het versturen van facturen, tussentijds mailcontact en indien u daar prijs op stelt voor het versturen van nieuwsbrieven.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Uw zorgnota
Op de factuur die u ontvangt staan uw naam, adres, woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van het soort behandeling (acupunctuur 24104) vermeld. De zorgverzekeraar vraagt om vermelding van deze gegevens zodat u de factuur bij hen kunt declareren. De belastingdienst heeft bepaald dat ik facturen 7 jaar moet bewaren.

Uw rechten als cliënt
U heb het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mij mag vragen of ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, artikel 20) is het recht op datadeportabiliteit vastgelegd. Dit is het recht om gegevens over te (laten)dragen. Met andere woorden, u heeft het recht om uw persoonsgegevens van mij te ontvangen zodanig dat u met die gegevens makkelijk naar een andere dienstverlener kunt overstappen.  Ook kunt u mij vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem hierover dan eerst contact met mij op. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij een klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring
Tijdens het intake consult vraag ik u een verklaring te tekenen waarin u mij toestemming geeft uw persoonsgegevens te gebruiken. Deze verklaring wordt in uw dossier bewaard.